Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Najpredávanejšie
Výpredaj
 Various Artists - American Pie 2 O.S.T.
1,50 € bez DPH 40,60 CZK 6,- € bez DPH
 3 Of A Kind - Baby Cakes
0,50 € bez DPH 13,60 CZK 2,- € bez DPH
 Ronan Keating - 10 Years Of Hits
4,- € bez DPH 108,20 CZK 12,- € bez DPH
 Darius - Colourblind
0,50 € bez DPH 13,60 CZK 2,- € bez DPH
 Chingy - Balla Baby
0,50 € bez DPH 13,60 CZK 2,- € bez DPH
 Stereo - Stereo
1,50 € bez DPH 40,60 CZK 8,- € bez DPH
Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je prístupný na internetových doménach

 

www.cd-bazar.skwww.cdbazar.skwww.cd-bazar.euwww.cdbazar.eu

 

 

I. Základné ustanovenia

 

1.1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizovaní.


1.2. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Ing. Tomáš Kuric, so sídlom Jasenová 13, 02601 Dolný Kubín, IČO: 46019634, DIČ: 1082940782, Živnostenský register č. 530-9647, živnostenský list vydaný Obvodným úradom Dolný Kubín, odbor živnostenského podnikania. Kontrolný orgán Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.


1.3. Zmluvnými stranami sa rozumejú: prevádzkovateľ internetového obchodu podľa bodu 1.2. (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") a používateľ internetového obchodu (ďalej len "kupujúci" alebo "spotrebiteľ").


1.4. Prostredníctvom formulára internetového obchodu na internetových stránkach www.cd-bazar.sk,  www.cdbazar.sk a www.cd-bazar.eu, www.cdbazar.eu (ďalej len "internetový obchod"), predávajúci zverejňuje zoznam produktov a používateľom umožňuje tieto produkty objednávať. Odoslaním objednávky, prostredníctvom formulára internetového obchodu, používateľ vyjadruje súhlas, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu aj všetkým podmienkam v plnom rozsahu, a zároveň s nimi súhlasí.


1.5. Nákup tovaru prostredníctvom formulára internetového obchodu môžu uskutočniť fyzické a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

II. Informácie o tovare a cene

 

2.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.


2.2. Obrázky produktov, ktoré sú zobrazené v katalógu internetového obchodu, spolu s popisom jednotlivých produktov, dodávajú výrobcovia, vydavatelia, prípadne prevádzkovateľ. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že vyobrazenie produktu, napr. CD obal, je len ilustračné. Vo všeobecnosti však platí, že vyobrazenie produktu sa zhoduje so skutočnosťou.


2.3. Nakoľko nie sme platcami DPH, cena tovaru nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), pričom nie je možné pri vašom nákupe uplatniť alebo odpočítať si daň z pridanej hodnoty! Cena uvedená v katalógu nezahŕňa náklady na dodanie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba.


2.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu, v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená nesprávne. O tejto skutočnosti je predávajúci ešte pred potvrdením objednávky povinný informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak nebude kupujúci súhlasiť so zmenou ceny, má právo odstúpiť od zmluvy. V opačnom prípade kupujúci súhlasí so zmenou ceny a zaväzuje sa za tovar zaplatiť zmenenú cenu v zmysle upovedomenia.


2.5. Prehľad stavu CD nosičov, ponúkaných na našom internetovom obchode :


STAV CD:


NOVÝ - jedná sa o úplne nový nosič, bez známok používania. Nosič však nemusí byť od výroby zabalený v celofánovej fólii. Na tento fakt berte prosím ohľad pri reklamáciách. Zhruba 60% dodávaných hudobných nosičov je bez ochrannej fólie/obalu.


POUŽITÝ VO VÝBORNOM STAVE - nosič vyzerá ako nový, znaky používania sú minimálne viditeľné ako na obale, tak na CD.


POUŽITÝ VO VEĽMI DOBROM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (mierne odretý alebo mierne vyblednutý booklet; obal CD môže byť mierne poškodený; CD obsahuje málo jemných "vlásočníc" - povrchové škrabance, ktoré nemajú absolútne žiaden vplyv na hrateľnosť nosiča).


POUŽITÝ V DOBROM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (booklet môže byť ľahko poškodený, odretý, vyblednutý alebo môže chýbať; obal CD môže byť poškodený; CD obsahuje "vlásočnice" - povrchové škrabance, ktoré u niektorých prehrávačov môžu mať vplyv na hrateľnosť nosiča).


POUŽITÝ V AKCEPTOVATEĽNOM STAVE - použitý nosič, na ktorom sú viditeľné znaky používania (booklet môže byť poškodený alebo môže chýbať; obal CD môže byť poškodený; CD obsahuje veľa "vlásočníc" - povrchové škrabance, ktoré u niektorých prehrávačov majú vplyv na hrateľnosť nosiča).


Všetky CD sú skontrolované a zároveň odskúšané na CD prehrávači PIONEER CDJ-1000MK3 a na hi-fi sústave značky PHILIPS.


Všetky CD sú originálne a sú zasielané v kompletnom stave (ak nie je uvedené inak, napr. že chýba booklet a pod.).

 

III. Objednanie tovaru, potvrdenie objednávky a jej storno

 

3.1. Kupujúci si tovar objednáva prostredníctvom formulára internetového obchodu s uvedením všetkých potrebných informácií v zmysle tohto formulára. Kupujúci má možnosť prezrieť si tovar tak, ako je zobrazený na stránkach internetového obchodu a zároveň si na nich overiť jeho aktuálnu dostupnosť.


3.2. Komunikácia predávajúceho a kupujúceho sa uskutočňuje formou e-mailu alebo telefonicky na telefónom čísle uvedenom v kontakte predávajúceho. Prezváňanie nie sme ochotní akceptovať!


3.3. V prípade nejasností alebo otázok ohľadom ponúkaného tovaru alebo objednávky môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na: info@cd-bazar.sk alebo telefonicky.


3.4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie vo formulári. Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci po doručení potvrdenia objednávky nemá záujem ďalej v zmluvnom vzťahu pokračovať, bezodkladne túto skutočnosť oznámi predávajúcemu zaslaním e-mailu na: info@cd-bazar.sk, čím sa uzavretá kúpna zmluva ruší. V opačnom prípade je kúpna zmluva riadne a platne uzavretá a považuje sa za záväznú.


3.5. Kupujúci má právo zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy, aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru, a to formou e-mailu na: info@cd-bazar.sk. V tomto prípade nevzniknú predávajúcemu ani kupujúcemu žiadne náklady.


3.6. V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť zaslanú objednávku, t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy,  až po odoslaní tovaru, bezodkladne o tom informuje predávajúceho formou e-mailu na: info@cd-bazar.sk. V tomto prípade znáša kupujúci náklady spojené so zaslaním tovaru a jeho vrátením predávajúcemu, ktoré sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, predávajúci vráti kupujúcemu uhradené finančné prostriedky do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


3.7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebo ak nie je kupujúcemu schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v katalógu internetového obchodu o čom bezodkladne informuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


3.8. Pokiaľ nie je možné dodať objednaný tovar z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu jeho nedostatku na sklade, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a zároveň mu poskytne možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci ma právo odmietnuť túto možnosť a odstúpiť od ním uskutočnenej objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci pri zrušení objednávky vráti uhradené finančné prostriedky kupujúcemu v lehote do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za objednaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

 

IV. Kúpna zmluva a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

4.1. Predávajúci zašle kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad – faktúru. V štandardných prípadoch slúži faktúra zároveň ako dodací a záručný list.


4.2. Kupujúci ako súkromná osoba, má možnosť v súlade s ustanovením §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať kontaktné informácie, číslo faktúry, dátum nákupu a číslo bankového účtu kôli návráteniu finančných prostriedkov. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť telefonicky alebo zaslaním SMS správy.


4.3. Kupujúci podľa §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z., nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je, mimo iné, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo - obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ už rozbalil.


4.4. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoužitý, v pôvodnom stave a v nepoškodenom obale, to znamená, že nebol vybalený z pôvodného originálneho obalu.


4.5. Tovar kupujúci zašle späť na adresu predávajúceho aj spolu s dokladom o kúpe - faktúrou. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný a tým pádom ani prevzatý!


4.6. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé, že došlo k jeho používaniu zo strany kupujúceho, môže byť odstúpenie od zmluvy považované za neplatné. V takom prípade, môže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu a kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v plnej miere.

 

V. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje

 • dodať správny druh a množstvo riadne objednaného tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke
 • na základe objednávky kupujúceho dodať tovar v dohodnutej cene
 • spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj všetky doklady s týmto tovarom súvisiace
 • tovar primerane zabaliť a odoslať na uvedenú adresu čo najskôr po obdržaní objednávky, v prípade, že je tovar na sklade tento odoslať do 24 hod. od obdržania objednávky, najneskôr však do 30 dní po obdržaní objednávky – platí pre tovar, ktorý nie je na našom sklade a pochádza výlučne z dovozu (importu)

5.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 9:00 do 18:00. O presnom dni odoslania tovaru informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Spravidla je dodacia lehota do 2 – 3 pracovných dní, v prípade zásielky zaslanej I. triedou sa pošta zaväzuje doručiť zásielku do nasledujúceho dňa – platí pre zásielky v rámci Slovenska, pre zásielky do Českej republiky sa dodanie uskutoční do 1-5 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacích lehôt pri dodaní starších CD/DVD titulov a špeciálnych titulov na zákazku! Formu dodania tovaru a spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v elektronickej objednávke.


5.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv a iných nepredvídateľných prekážok

5.4. Možnosti platby za tovar :


Pri objednávke tovaru do 50 €:

 • bankovým prevodom na číslo nášho účtu : SK7183605207004205277917
 • vaším PayPal účtom
 • dobierkou - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte.

Pri objednávke tovaru nad 50 € je potrebné uhradiť platbu za tovar vopred:

 • bankovým prevodom na číslo nášho účtu : SK7183605207004205277917
 • vaším PayPal účtom

5.5. Balné v rámci Slovenskej a Českej republiky si predávajúci neúčtuje.


5.6. Poplatky za zaslanie tovaru:

 • Minimálna výška objednávky nie je stanovená.
 • Možnosti zaslania tovaru pre Slovenskú a Českú republiku:

 

Slovenská republika:

 

Zásielka bez poistenia, 2. trieda, doporučene: 2,50 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom


Zásielka bez poistenia, 2. trieda, doporučene: 3,50 EUR pri platbe na dobierku 


Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 3 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom

 


Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 4 EUR pri platbe na dobierku


Kuriérom: 5,50 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom


Kuriérom: 6,50 EUR pri platbe na dobierku

 

Povinné údaje pri uhrádzaní objednávky pre zákazníkov zo Slovenska na náš účet: 

 • Číslo účtu: SK7183605207004205277917
 • BIC / SWIFT kód banky: BREXSKBX
 • Celková suma na uhradenie: cena vašej objednávky (už aj s poštovným)
 • Variabilný Symbol: uvediete číslo vašej objednávky (slúži pri identifikácii vašej platby) 

ZĽAVA pre zákazníkov zo Slovenska pri objednávke nad 35 Eur neplatia poštovné.

 


Česká republika:

 

Zásielka bez poistenia, 2. trieda: 3,5 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom

 


Zásielka bez poistenia, 1. trieda: 4,0 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom

 

Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 5,0 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom


Zásielka bez poistenia, 1. trieda, doporučene: 5,5 EUR pri platbe dobierkou


Kuriérom: 16 EUR pri platbe bankovým prevodom alebo PayPalom

 

Povinné údaje pri uhrádzaní objednávky pre zákazníkov z Českej Republiky na náš účet:

 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK7183605207004205277917
 • BIC / SWIFT kód banky: BREXSKBX
 • Celková suma na uhradenie: cena vašej objednávky (už aj s poštovným)
 • Variabilný Symbol: uvediete číslo vašej objednávky (slúži pri identifikácii vašej platby) 

ZĽAVA pre zákazníkov z Českej republiky pri objednávke nad 40 Eur neplatia poštovné.

 

 • Pri objednávke na zaslanie tovaru do zahraničia kupujúci realizuje platbu za tovar vopred na základe dohody s predávajúcim.


- Európa: 8 € + 0.50 € za položku


- Svet: 15 € + 0.50 € za položku

 

V prípade úhrady tovaru formou bankového prevodu odosielame objednaný tovar až po prijatí platby na našom účte.

 

5.7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci okamihom zaplatenia celkovej sumy na úhradu, ktorá je uvedená na faktúre.


5.8. Kupujúci sa zaväzuje

 • objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v zmysle potvrdenej objednávky, podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru. Spôsob platby si zmluvné strany dohodnú v objednávke alebo prostredníctvom e-mailu.
 • podpísať doklad o prevzatí tovaru pri jeho preberaní.
 • v prípade zjavných vád tovaru v čase dodania o tom ihneď informovať predávajúceho, príp. pracovníka pošty.

V prípade, že kupujúci neprevezme dodaný tovar, platia ustanovenia čl. V. b. 5.9. týchto obchodných podmienok.


5.9. Pre nepreberačov zásielok


V prípade, že kupujúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle týchto VOP a dodaný tovar na dobierku si na príslušnej dodacej pošte alebo od kuriéra neprevezme, t.j. tento tovar sa vráti predávajúcemu, kupujúci uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- € a všetky s tým súvisiace náklady (napr. náklady za zaslanie tovaru a jeho vrátenie, poštovné, balné a pod.). Predávajúci môže uvedenú zmluvnú pokutu kupujúcemu odpustiť, pokiaľ kupujúci uhradí všetky náklady spojené so zaslaním a vrátením tovaru predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru predávajúcemu. V prípade odpustenia zmluvnej pokuty, predávajúci upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho e-mailom.


V prípade, že kupujúci nevyužije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle týchto VOP a dodaný tovar si na príslušnej dodacej pošte alebo od kuriéra neprevezme, t.j. tento tovar sa vráti predávajúcemu, avšak kupujúci následne najneskôr do 3 pracovných dní od vrátenia tovaru požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, zašle predávajúci kupujúcemu tovar opätovne len za podmienky, že kupujúci uhradí vopred kúpnu cenu tovaru vrátane všetkých nákladov súvisiacich s prvým zaslaním tovaru, jeho vrátením predávajúcemu a opätovným zaslaním tohto tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci uhradí kúpnu cenu a uvedené náklady vopred, v lehote podľa dohody s predávajúcim,  predávajúci nebude u kupujúceho uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle predchádzajúceho odseku. V opačnom prípade má však predávajúci nárok ako na zmluvnú pokutu, tak na úhradu všetkých nákladov podľa predchádzajúceho bodu. 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru a neuhradenia s tým súvisiacich nákladov zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený uviesť meno kupujúceho na svojej internetovej stránke v príslušnom zozname s názvom "Zoznam nepreberačov".

V prípade, že kupujúci uhradil peniaze vopred na účet predávajúceho a zásielku si nevyzdvihne (odberná lehota do 18 dní), stráca nárok na vrátenie peňazí.

 

VI. Reklamačný poriadok

 

6.1. Všetky reklamácie v súvislosti s riadne zakúpeným tovarom je potrebné uplatniť písomnou formou na: reklamacia@cd-bazar.sk.

6.2. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodaný tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je tovar alebo jeho obal mechanicky poškodený, alebo je zjavná iná vada tovaru, o ktorej nebol kupujúci dopredu upovedomený, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, pričom kupujúci je oprávnený takto poškodený tovar od dopravcu neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.


6.3. Kupujúci je tiež povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných nesúladoch písomnou formou na reklamacia@cd-bazar.sk, pričom toto oznámenie musí obsahovať predmetné vady, t.j. popis, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, t.j., že nebol vybalený z pôvodného originálneho obalu.


6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať zároveň kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou.

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť ako neoprávnené reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi pošty, resp. pracovníkovi kuriérskej služby, svojím podpisom. Plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu uznané.

6.6. V prípade uplatnenia reklamácie, aj v záručnej dobe, zašle kupujúci spolu s písomným oznámením v zmysle predchádzajúceho bodu tiež reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s originálmi všetkých listín, ktoré kupujúci s tovarom obdržal. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný kompletne tak, ako bol prevzatý a nesmie byť znečistený alebo mechanicky poškodený. Kupujúci je povinný zasielaný tovar riadne zabaliť a zabezpečiť proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

6.7. Reklamácie vybavuje predávajúci v čo najskoršom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od obdržania reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim vzhľadom na povahu a druh vady nedohodne inak. O rozhodnutí oprávnenosti reklamácie zo strany kupujúceho, informuje predávajúci bez zbytočného odkladu.

6.8. V prípade odstrániteľnej vady tovaru predávajúci vadu odstráni a bezávadný tovar odošle na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, príp. na inú adresu podľa požiadavky kupujúceho. Reklamácia môže byť vybavená tiež výmenou vadného tovaru za nový kus.

6.9. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu, či si uplatní zľavu z ceny tovaru, alebo využije možnosť odstúpenia od zmluvy. Následne na základe dohody zmluvných strán buď predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo predávajúci vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, a to v lehote do 7 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za dodaný tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.


Na nový tovar sa vzťahuje 24 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.


Na použitý tovar sa vzťahuje 12 – mesačná záruka, ktorá začne plynúť odo dňa prijatia objednaného tovaru spotrebiteľom.


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach ale nezodpovedá za vady vzniknuté ich používaním alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


Pri reklamácii berte prosím ohľad nato, že nový nosič nemusí byť od výroby zabalený v ochrannej celofánovej fólii/obale. Zhruba 60 % dodávaných nosičov je bez nej. Dodanie CD bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii a nejde ani o chybu. Záleží iba od vydavateľa, či nový hudobný nosič do tohto obalu pri výrobe zabalí alebo nie.

 

VII. Ochrana osobných údajov

 

7.1. Kupujúci v zmysle ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci na základe zaslanej objednávky spracoval a uschovával vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje poskytnuté pre účely dodania tovaru. 

7.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Odvolanie súhlasu kupujúceho nadobudne účinnosť okamihom úplného vyrovnania všetkých záväzkov predávajúceho a kupujúceho v súlade s týmito obchodnými podmienkami.


7.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.


7.4. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.


7.5. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikateľskou činnosťou predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.


7.6. Kupujúci má právo udelený súhlas podľa bodu 7.5. kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho.


7.7. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci poskytne predávajúcemu nasledovné údaje:

- pre registráciu a vytvorenie užívateľského účtu

 • prihlasovacie meno
 • prihlasovacie heslo
 • e-mailová adresa
 • meno
 • priezvisko
 • telefónne číslo

- korešpondenčnú (poštovú) adresu

 • ulica a číslo domu, resp. vchodu
 • mesto alebo obec
 • poštové smerovacie číslo (PSČ)

- v prípade, že je kupujúci živnostník alebo právnická osoba

 • obchodné meno
 • adresa sídla vrátane PSČ
 • IČO
 • DIČ (IČ DPH)

7.8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za únik osobných údajov kupujúceho v dôsledku vedomej nelegálnej činnosti tretej strany.

 

VIII. Ďalšie ustanovenia

 

8.1. Používateľ berie na vedomie, že všetky súčasti obsahu tvoriace internetovú stránku tohto internetového obchodu vrátane obrázkov ponúkaného tovaru a všetkých textov, sú chránené právom duševného vlastníctva a autorským právom.


8.2. Uverejnenie internetových odkazov na ktorýkoľvek obsah internetových stránok tohto internetového obchodu (tzv. prelinkovanie), na iných internetových stránkach bez predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa internetového obchodu je výslovne zakázané.


8.3. Sťahovanie akéhokoľvek obsahu z tohto internetového obchodu a použitie tohto obsahu na iných internetových stránkach bez predchádzajúceho povolenia prevádzkovateľa internetového obchodu je výslovne zakázané.


8.4. Pod obsahom internetových stránok internetového obchodu sa rozumejú najmä obrázky (*.jpg, *.gif, *.png a iné), obrazové ukážky (*.flv, *.mp4 a iné), popisy, texty, názvy, logá a značky, ochranné známky, obchodné mená, dizajn a akékoľvek dátové súbory a zdrojové kódy.


8.5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene používať všetky súčasti internetových stránok tohto internetového obchodu.


8.6. Web stránky tohto internetového obchodu je možné používať iba v rozsahu a za účelom, pre ktorý sú určené, a ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov.


8.7. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ tohto internetového obchodu nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích strán do internetových stránok internetového obchodu alebo v dôsledku použitia internetových stránok internetového obchodu v rozpore s ich účelom.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok predávajúceho je splnená umiestnením tejto zmeny priamo v obchodných podmienkach predávajúceho alebo umiestnením nových obchodných podmienok, na internetovej stránke predávajúceho: www.cd-bazar.skwww.cdbazar.skwww.cd-bazar.eu, www.cdbazar.eu


9.2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


9.3. Ak niektoré z týchto ustanovení sú alebo sa stanú neplatnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými platnými ustanoveniami, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu neplatných ustanovení.


9.4. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito VOP ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.


9.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2013, kedy boli zverejnené na webových stránkach tohto internetového obchodu.


9.6. Posledná aktualizácia týchto VOP bola dňa 11.1.2016.

INFO DODANIE TOVARU KONTAKTCopyright 2014 - 2018 © CD-Bazar.sk